سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشاوره روانشناسی خانواده مشاورانه

این وبلاگ با هدف ترویج فرهنگ مشاوره به صورت رایگان در اختیار هموطنان عزیز قرار داده شده است

مبارزهکردنباترستواناییمیباشدکههرشخصیمیتواندآنراآموزشببیند. مشکلاینجامی‌باشدکهبیشترمردمترسراقسمتی ازخودمی‌دانند. اگرشمابرایمقابلهکردنباترسخودآمادهنباشیدتواناییاینرانداریدکهبرآنمقابلهکنید.

برای مقابله کردن با ترس چه شیوه های موجود می باشد؟

1. آگاه بودن

پیش از آنکه شما  به ترس خود مقابله کنید باید توجه داشته باشید که چه چیزی موجب ویران شدن زندگی شما خواهد شد. درک کردن این موضوع بسیار ساده می باشد بنابراین تفکرات و احساسات شما تمام آن چیزی می باشد که شما فکر می کنیدو آن چیز موجود می باشد پس  موضوع واقعیت دارد.

2. شناسایی کردن 

آن مسئله‌ای که شما از آن می‌ترسید را سعی کنید کشف کنید. در تفکر خود همان شرایطی که از آن ترس دارید را به ترسیم آن بپردازید چه چیزی رخ میدهد؟ شما به طور دقیق از چه چیزی می ترسید؟

3. کنجکاو شدن

شاید دارا بودن حس کنجکاوی درباره ی ترس ناخوشایند به نظر برسد. ولی بررسی کردن درباره ترس به شما هیچ صدمه وارد نمی‌کند. درباره ی تفکراتی که در شما ترس را به وجود می آورد و اینکه موقعیت ترس چه واکنشی از خود نشان میدهید سعی کنید حس کنجکاو بودن داشته باشید.

4. هیپنوتیزم 

با استفاده از این روش شما میتوانید تفکر صحیح را  در ذهن خود وارد کنید و اعتقادات منفی را از میان بردارید. این شیوه برای تمام اشخاص مطلوب نمی باشد.

5. شکرگزاری کردن

وقتی که شما استرس دارید به این  مسئله فکر کنید که در عوض آن می‌توانیم برای چه مسئله ای  به شکر گذاری بپردازید. به طور مثال اگر شما در صحبت کردن در یک جمعی می‌ترسید بهتر می باشد گلزار این باشید که فرصت مناسبی برای برقرار کردن ارتباط با اشخاص فراوانی را به دست آورده اید و شکرگزاری نباشید که اشخاصی حضور دارند و به صحبت های شما گوش خواهند داد.